Publications

Jinchuan Xing published research on Disease Gene Prioritization

Jinchuan Xing (with Wang, S.) published:  (2013) A Primer for Disease Gene Prioritization Using Next Generation Sequencing Data. Genomics & Informatics